dimarts, 13 de setembre de 2011

Què és l'economia?

El concepte d'economia al llarg de la història s'ha definit pels diferents autors de moltes formes, una de les més curioses és aquesta realitzada pel gran economista Alfred Marshall al començament del seu llibre Principles of Economics al any 1890:

L'ECONOMIA POLÍTICA o ECONOMIA és l'estudi de les activitats de l'home en els actes corrents de la vida; examina aquella part de l'acció individual i social que està més íntimament relacionada amb la consecució i ús dels requisits materials del benestar. Així, doncs, és, d'una banda, un estudi de la riquesa, i, per altra (sent aquesta la més important), un aspecte de l'estudi de l'home. El caràcter de l'home ha estat modelat pel seu treball quotidià i pels recursos materials que amb ell es procura, molt més que per qualsevol altra influència, si s'exceptua la de les seves creences religioses; ... ja que les tasques mitjançant les quals una persona es procura els seus mitjans de vida ocupen generalment el seu pensament durant la major part de les hores que la seva ment es troba mes desperta; durant elles, el seu caràcter s'està formant conformement a la manera que utilitza les seves facultats en l'execució de les seves tasques, a causa dels sentiments que aquestes suggereixen i per les relacions que entaula amb els seus companys de treball, amb els seus empleats o amb els seus patrons. La ECONOMÍA POLÍTICA o ECONOMÍA es el estudio de las actividades del hombre en  los actos corrientes de la vida; examina aquella parte de la acción individual y social que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar.
Así, pues, es, por una parte, un estudio de la riqueza, y, por otra (siendo ésta la más importante), un aspecto del estudio del hombre. El carácter del hombre ha sido moldeado por su trabajo cotidiano y por los recursos materiales que con él se procura, mucho más que por cualquier otra influencia, si se exceptúa la de sus creencias religiosas; ... ya que las tareas mediante las cuales una persona se procura sus medios de vida ocupan generalmente su pensamiento durante la mayor parte de las horas en que su mente se halla mas despierta; durante ellas, su carácter se está formando con arreglo al modo en que utiliza sus facultades en la ejecución de sus tareas, a causa de los sentimientos que éstas sugieren y por las relaciones que entabla con sus compañeros de trabajo, con sus empleados o con sus patronos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada